SLAMSUGING


klikk her for å bestille slamtømming

I snart 40 år har vi utført alle typer slamtømming. Vi utfører slamsuging av slam og sand.
Som kunde hos oss skal du alltid være sikker på at avfallet blir levert til godkjent deponi for behandling.

Vi utfører en rekke tjenester knyttet til slamsuging. Moderne, kraftig utstyr og dyktige medarbeidere gjør oss til en trygg samarbeidspartner for alle typer oppdrag.

De fleste bilene er utstyrt med høytrykkspumpe i tillegg til vakuumpumpe, slik at vi ved behov kan utføre spyling samtidig som slamsuging utføres.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor slamsuging.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Vi tømmer septiktanker etter lokale krav eller ved behov.

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Plikttømming av septiktank refererer til lovpålagte krav om regelmessig tømming av septiktanker for å opprettholde et trygt og hygienisk avløpssystem og for å forhindre forurensning.

Plikttømming av septiktanker er en viktig del av å eie et septikanlegg, og det er viktig å følge lokale lover og forskrifter, samarbeide med profesjonelle tømmefirma, og sørge for at septiktanken holdes i god stand. Dette bidrar til å forhindre forurensning og opprettholde et fungerende avløpssystem.

Krav:
Kravene for plikttømming av septiktanker varierer fra kommune til kommune. Lokale myndigheter fastsetter regler og forskrifter som angir hvor ofte septiktanker må tømmes og hvordan dette skal gjøres. Informasjon om forskriften i din kommune finner du på kommunens hjemmeside.

Frekvens:
Frekvensen for plikttømming av septiktanker avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på tanken, antall mennesker som bruker systemet, og lokale forskrifter. Typisk må septiktanker tømmes hvert 2. år og fritidsboliger hvert 4. år. Tette tanker og minirenseanlegg tømmes vanligvis én gang per år.

Brdr. Grønnerud AS utføre plikttøming i følgende kommuner:

 • Lillehammer kommune
 • Øyer kommune
 • Gausdal kommune
 • Stange kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Østre Toten kommune
 • Nordre Land kommune
 • Søndre Land kommune

I spredt bebyggelse uten tilknytning til kommunalt avløpsnett etableres det lokale avløpsløsninger, enten for enkelthus, eller der flere husstander er tilkoblet et fellesanlegg. De fleste av disse anleggene har behov for periodisk tømming av slam.

Vi tømmer både etter konvensjonell metode og ved bruk av mobil avvanning

Konvensjonell slamtømming
Konvensjonell slamtømming foregår ved at innholdet av slam i anlegget som skal tømmes suges over i tanken på en slamtømmebil (slamsuger) ved hjelp av vakuumpumping.

Tanken på en konvensjonell slamtømmebil rommer typisk 8-10 m3. Dersom det i tillegg benyttes slamhenger, vil vogntoget totalt romme 24-28m3.

Mobil avvanning
Ved mobil avvanning pumpes slam fra avløpsanlegget over på bil med påbygg for avvanning for å øke tørrstoffinnholdet i slammet. Avvanningen av råslammet medfører at det dannes en vannfase som betegnes som rejektvann. I avvanningsprosessen økes tørrstoffinnholdet fra i størrelsesorden 1-2% (totalt tørrstoffinnhold i råslam når hele slamavskilleren tømmes), til om lag 15-20% i ferdig avvannet slam.

Vanligvis tilsettes polymer til råslammet for å øke tørrstoffinnholdet ved avvanning.
Rejektvannet pumpes normalt tilbake til renseanlegget etter endt avvanning. Etter tilbakeføring av rejektvann vil tanken oppleves ¾ full.

Avvannet slam samles opp i et eget kammer på slamtømmebilen. Når slamtømmebilen er fylt opp, fraktes det avvannede slammet til sentralt mottak, vanligvis komposteringsanlegg eller biogassanlegg. For de fleste slamtømmeoppdrag av en viss størrelse, og spesielt med lange avstander til mottak for avvannet slam benyttes det også henger for å redusere kjøring.

Vi utfører tømming og spyling/vask av minirenseanlegg fra alle produsenter.
Tømming/rengjøring av minirenseanlegg utføres iht. produsentens beskrivelse.

Minirenseanlegg skal alltid tømmes etter konvensjonell metode.

Ved bestilling av tømming er det viktig at du som kunde opplyser om type og modell, slik at vi kan utføre tømming og rengjøring på en korrekt og hensiktsmessig måte. Har du tilgang til anleggets prosedyre bør dette opplyses om, og sendes over.

Vi har egnede kjøretøy og god kompetanse på frakt og håndtering av slam.

Transporten utføres på mest effektive og miljøvennlige måte og det etterstrebes bruk av vogntog ved store volum.

Dersom slammet må suges opp har vi kjøretøy som møter de fleste behov, -enten plasseringen er inntil tanken eller langt ifra.

Vi påtar oss transportoppdrag for privatpersoner, bedriftskunder og kommuner. Ved behov kan vi kjøre ruter etter oppsatte intervaller. Med en stor og moderne bilpark kan vi håndtere de aller fleste oppdrag uansett størrelse.

Tømming og rengjøring av pumpekummer er viktig for å opprettholde god og sikker drift av pumpeanlegg, slik at anlegget ikke stopper opp eller blokkeres.

Har du pumpeanlegg tilknyttet ditt avløp? Da er det noen ting du skal tenke på:

Begrens mengden fettholdig avløpsvann. Blir det for mye fett i pumpekummen vil dette kunne føre til driftsforstyrrelse og tilbakeslag.

 • Husk at det er kun toalettpapir som skal skylles ned i toalettet. Hygieneartikler, våtservietter og tørkepapir kan være med på å tette pumpen.
 • Husholdningspapir og resirkulert papir inneholder ofte limstoffer og kan omdannes til harde klumper i avløpet.

Tømming og rengjøring av pumpekum utføres vanligvis én gang per år. Etter besøket sendes det over en skriftlig rapport med eventuelle obeservasjoner/avvik.

Sandfang beskytter avløpsledningene som tilføres overvann fra veier og gater, tømming av sandfang bør derfor gjøres jevnlig for å unngå oversvømmelser og skade på rør.

Kummer og rister finnes overalt, – i gater, boligområder, på bensinstasjoner eller vaskehaller. Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet.

Hvorfor er det viktig å tømme sandfang?
Sandfang hindrer bidrar til å fjerne overflatevann. Manglende tømming kan føre til tette rør og tilbakeslag/oversvømmelse. Ved tett, eller mistanke om tett utløpsrør må rørene spyles i forbindelse med tømming.

Ved store vannføringer, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer

Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte bør et sandfang tømmes?
Tømming av sandfang bør skjer regelmessig, fortrinnsvis vår og høst. Noen kummer tømmes etter faste avtaler, andre ved behov. Uansett hyppighet, vil en suge- og spylebil gjør jobben raskt og effektivt.

Vi har lang erfaring med tømming av sandfang, og tilbyr faste avtaler eller tømmer ved behov.

Ta kontakt med oss i dag for å skreddersy en avtale som passer ditt behov!

En fettutskiller separerer fettet fra vannet før vannet renner ut i avløpet. Siden fett er lettere enn vann, flyter det til overflaten i fettutskilleren og samler seg der. Hvis fettutskilleren ikke tømmes og renses regelmessig, vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Bedriftene har selv et ansvar for å påse at installasjonen driftes forsvarlig og at nødvendig vedlikehold gjennomføres i henhold til lovpålagte intervaller. Lokal forskrift for din fetutskiller vil du vanligvis finne på kommunens hjemmeside. Normalt vil tømmeintervall på en fettutskiller være fra 2 til 4 ganger per år, men dette avhenger av lokal forskrift, kapasitet og belastning på fettutskiller.

Vi tilbyr rammeavtaler for alle bedrifter som har behov for å drifte en fettutskiller.
Vi kan administrere alle krav som tømming iht. fastsatt intervall, prøvetaking, analyse, rapportering og kontroll av tilstand. Vi sørger for at tanken driftes i samsvar med kommunale krav.

Vi kan også tilby spyling av rørene som går inn og ut av tanken og sørger for at alt avfall leveres til godkjent mottak.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak.

Utslippsvannet må kontrolleres og utslippskravene overholdes.

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg olje/liter vann med mindre det er oppgitt annet i virksomhetens tillatelse eller i lokal forskrift.

For å sikre stabil drift av oljeutskiller skal virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å utføre tømming og kontroll av anlegget.

Hyppighet for tømming og rengjøring bestemmes av kommunen.

Hvem må ha oljeutskiller?

Alle virksomheten som har påslipp av oljeholdig avløpsvann er pliktet til å installere og drifte oljeutskiller. Eksempel på dette kan være:

 • Vaskehall eller vaskeplass for kjøretøy eller mekanisk utstyr
 • Industribedrifter som vasker oljeholdig utstyr
 • Bensinstasjoner
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler

Kontroll av funksjon

Oljelagets tykkelse i utskilleren kontrolleres visuelt, eller gjennom varslingssystemer, som en alarm som varsler når oljelagets tykkelse når et kritisk punkt.

Oljeutskilleren bør tømmes når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Utskillere som har lagring av oppsamlet olje i våtvolumet, bør tømmes før 25 % av volumet er fylt med olje, hvis ikke reduseres renseeffekten. Oljetankene til utskillere som har egne oljetanker må tømmes før de når 75 % fyllingsgrad.

Sandfang bør tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp.

Håndtering av olje og slam

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller regnes som farlig avfall og skal leveres til et avfallsmottak med godkjenning for å håndtere farlig avfall. Det samme gjelder sand fra sandfang, enten det er internt sandfang eller sandfang som er plassert i forkant av oljeutskiller. Olje og slam skal ikke blandes med annet avfall.

Eierens ansvar:

Eiere eller ansvarlige for virksomheten som bruker oljeutskilleren, har ansvaret for å sørge for at tømming og vedlikehold utføres i henhold til gjeldende regelverk og tidsintervall.

Tømming av oljeutskilleren er avgjørende for å forhindre forurensning i avløpsnettet og beskytte miljøet. Det er viktig å følge lokale lover og forskrifter, samarbeide med profesjonelle tømmefirma, og sikre at oljeutskilleren holdes i god stand gjennom inspeksjoner og vedlikehold.

Vi tilbyr tømmeavtale for alle bedrifter som har behov for å drifte en oljeutskiller.

Vi kan også tilby tømming av sandfang, spyling av rørene som går inn og ut av tanken og sørger for at alt avfall deponeres til godkjente mottak. Vi foretar også nødvendig kontroll og innrapportering til kommunen.