VA-ANLEGG


Kontroll av VA-anlegget er en viktig prosess som sikrer et godt og feilfritt anlegg for vann, avløp og overvann.

Vi har utstyr, kunnskap og erfaring som sikrer at entreprenøren og ledningseieren får et anlegg som fungerer effektivt, er trygt, og oppfyller gjeldende regelverk og standarder.

Les mer

VA KONTROLL

En kontroll utføres vanligvis slik:

Vannledning: 

 • Rensing med plugg
 • Trykkprøving med vann
 • Desinfisering med klor
 • Nøytralisering
 • Vannprøve som leveres akkreditert laboratorium for analyse

Avløpsledning, spillvannsledning og overvannsledning:

 • Høytrykksspyling
 • Rørinspeksjon med kamera
 • Tetthetsprøving med luft eller vann av selvfallsledninger og kummer

Arbeidene gjennomføres av fagfolk med operatørkurs i regi av Rørinspeksjon Norge eller tilsvarende.

Etter gjennomført kontroll får oppdragsgiver og/eller ledningseier komplett dokumentasjon på anleggets tilstand.

En uavhengig sluttkontroll av VA-Anlegg kan bestå av følgende oppgaver

 • Høytrykksspyling
 • Rørinspeksjon
 • Trykktesting av vann- og pumpeledninger
 • Tetthetsprøving av rør og kummer
 • Rensing av vannledning
 • Nøytralisering og desinfisering
 • Prøvetaking og analyser
 • Sluttdokumentasjon

Les mer om undertjenestene

Trykkprøving av vann- og avløpsledninger i et VA-anlegg utføres for å sikre at rørene er tette og kan håndtere trykket som kreves iht. oppdragsgivers/byggherres spesifikasjoner.

Trykkprøving av vann- og pumpeledninger utføres iht. NS-EN 805.

Vi utfører trykkprøving av vannledninger og pumpeledninger, i alle typer materiale som:

 • Duktil
 • PVC
 • GRP/GUP
 • PE

Trykkprøving av vann- og pumpeledninger er en nødvendig prosess for å oppdage og reparere lekkasjer før rørene settes i drift. Når trykktesten er utført blir det utarbeidet en rapport med prøveresultat. Ved underkjent resultat må testen utføres på ny, og ved mistanke om lekkasje på vann eller avløpsrør bør det bli utført lekkasjesøk før nye trykkprøving utføres.

Når alle punkt i trykkprøvingsstandarden er gjennomført og godkjent vil entreprenør/oppdragsgiver motta en sluttrapport med alle prøveresultat. Dette bidrar til å sikre et pålitelig og trygt VA-anlegg.

Desinfisering og nøytralisering av vannledninger er viktige prosesser for å sikre at drikkevannet som leveres til samfunnet, er trygt og fritt for skadelige mikroorganismer og kjemikalier.

Alle nye vannledninger skal desinfiseres før de tas i bruk.

Desinfisering:

Desinfisering er prosessen med å drepe eller fjerne skadelige mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter) fra drikkevannet.

Den vanligste metoden for desinfisering er bruk av en 15% Natriumhypoklorid løsning (klor)
Natriumhypoklorid hjelper med å drepe patogene organismer og forhindre spredning av vannbårne sykdommer.

Formålet med desinfisering er å sikre at vannet som når forbrukerne, er trygt for drikking og personlig hygiene.

Desinfisering utføres iht. VA-miljøblad 39.

Nøytralisering:

Nøytralisering utføres for å justere av vannets pH-nivå for å sikre at det er nøytralt og innenfor akseptable grenser (vanligvis rundt 7 på pH-skalaen).

Dette utføres vanligvis ved å tilsette kjemikalier som kaustisk soda (natriumhydroksid) for å øke pH-nivået eller svovelsyre for å senke det, avhengig av behovet.

Målet er å forhindre korrosjon i vannledningen, beskytte rør og sikre at vannet ikke er for surt eller basisk, noe som kan være skadelig for helse og infrastruktur.

Begge disse prosessene er avgjørende for å opprettholde kvaliteten på drikkevannet og beskytte helsen til samfunnet. De utføres i henhold til strenge retningslinjer og reguleringer for å sikre overholdelse av sikkerhetsstandarder og bransjenormer.

Etter at nøytraliseringen tas det én eller flere vannprøver som leveres til akkreditert laboratorium for analyse.

Rensing av vannledninger utføres for å fjerne forurensninger, sedimenter, rust, mineralavleiringer og andre partikler som akkumuleres og forringer vannkvaliteten og strømningskapasiteten i vannledningene.

Alle nye vannledninger skal rengjøres med renseplugger. Også kalt «pluggkjørring»

Avhengig av størrelse på ledningen foretas det gjennomkjøring med 2-3 stk. renseplugger etter ledningen er spylt med vann.

Pluggene varierer i hardhetsgrad, fra myk til meget hard, og har ulik utforming.

Rensing av vannledninger er viktig for å opprettholde en god vannkvalitet, optimal vannstrøm og forlenge levetiden til vannledningssystemet.

Tetthetsprøving av selvfallsledninger og kummer er en viktig del av kvalitetskontrollen i avløpssystemet for å unngå forurensning, lekkasjer og problemer med gassutslipp.

Før tetthetsprøving av selvfallsledninger starter, skal rørene inspiseres ved hjelp av rørinspeksjon. En slik visuell inspeksjon er nyttig for å avdekke om rørene er i tilfredsstillende stand mtp. mulige skader, deformasjoner eller forskyvninger.

Tetthetsprøving av større rør og kummer utføres med undertrykk.

Blokker utløpet:
Alle utløp blokkeres for å forhindre at luft eller væske kan komme inn eller ut under testen.

Prøvemedium:
Ledningen fylles med luft, og i noen tilfeller vann.

Trykkøkning:
Trykket i ledningen økes til det angitte testtrykket ved hjelp av en pumpe eller annet utstyr.

Overvåking:
Trykket overvåkes kontinuerlig over en bestemt periode for å se etter eventuelle trykkfall som kan indikere lekkasjer.

Resultatvurdering:
Dersom trykket forblir konstant i testperioden, anses ledningen som tett og bestått tetthetsprøven.
Hvis trykket faller, må lekkasjene identifiseres og repareres før prøven kan bestås.

Ved godkjent prosedyre vil det bli utarbeidet en rapport for hvert av strekkene/kummene som er tetthetsprøvet.

Vi leverer dokumentasjon i henhold til kommunenes/byggherrens krav og VA-normer.

Via vår webløsning i skyen arkiveres relevante dokumenter, videoer, bilder og andre relevante filer i kataloger som gjøres tilgjengelige for entreprenører og/eller ledningseiere.

Vi bruker WinCan VX som rapporteringssoftware og eksporterer pdf, SOSI, mgp/avi, txt. filer.