VA anlegg

HØYTRYKKSPYLING


Akutt spyling
Vedlikeholds spyling

Vi kan rense røret med Høytrykkspyling, fjerne avleiringer i form av fett og slam så røret får
tilbake sin opprinnelige størrelse. Det er ofte bedre og mer varig løsning istedenfor
væskebaserte avløps åpnere.

Kjøkkenavløp – baderomsluk – Private bunnledninger – Hovedledninger for spillvann og
overvann vi åpner med Høytrykkspyling.

Rør som har frosset eller har store avleiringer med fett renser vi med varmt vann.
Vi har Spylebiler fra Sprinter kassebil til privatavløp og store kombi biler for de store
jobbene.


Rørtjenester

HØYTRYKKSPYLING


Akutt spyling
Vedlikeholds spyling

Vi kan rense røret med Høytrykkspyling, fjerne avleiringer i form av fett og slam så røret får
tilbake sin opprinnelige størrelse. Det er ofte bedre og mer varig løsning istedenfor
væskebaserte avløps åpnere.

Kjøkkenavløp – baderomsluk – Private bunnledninger – Hovedledninger for spillvann og
overvann vi åpner med Høytrykkspyling.

Rør som har frosset eller har store avleiringer med fett renser vi med varmt vann.
Vi har Spylebiler fra Sprinter kassebil til privatavløp og store kombi biler for de store
jobbene.


ADR TJENESTER

ADR TJENESTER


Vi har flere ADR bulk-kjøretøy og ADR bulk-hengere til transport av ADR klassifiserte væsker. Oppdragene varierer fra faste avtaler for bedriftskunder, til sporadiske og akutte oppdrag for bedrifter, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere.

Eksempel på transportoppdrag:

 • Flytting av ADR væsker
 • Transport v farlig avfall til deponi/mottak
 • Miljøsanering
 • Transport av spillolje og andre oljebaserte væsker

Les mer

Les mer om undertjenestene

Vi renser og rengjør oljetanker ved bruk av slamsuger, med og uten tilsetting av kjemikalier. Gjennom flere år har våre operatører opparbeidet seg en unik kompetanse, og vi har også mulighet for å utføre tilstandskontroll og trykktesing av de fleste type tanker. Avfall etter rengjøring samles opp i tank og leveres til mottak for farlig avfall.

Vi rengjør:

 • Private oljetanker
 • Industritanker
 • Skipstanker

Over tid har vi utviklet svært effektive metoder for sanering av oljetanker, om den er nedgravd, i kjeller eller frittstående. Vi fjerner tanken der dette er mulig. Er det vanskelig å komme til for å få fjernet tanken, kan den fylles opp med fast masse som pukk eller grus. Før tanken fjernes, eller fylles med fast masse, tømmes tanken for olje og renses. Væsken som suges opp leveres til spesialmottak. Alt materiell blir levert til godkjent mottak. Ferdigmelding sendes til kommunen.

Vi har mulighet for å opptrå som konsulent på vegne av våre kunder. Ved å gi oss fullmakt til å deklarere farlig avfall i portalen http://avfalldeklarering.no kan vi håndtere hele tømmeprosessen for våre kunder. Vi administrerer, tømmer, rengjør, kontrollerer, deklarerer og leverer inn nødvendige vannprøver for analyse hos akkreditert laboratorium.


Slamsuging

SLAMSUGING


klikk her for å bestille slamtømming

I snart 40 år har vi utført alle typer slamtømming. Vi utfører slamsuging av slam og sand.
Som kunde hos oss skal du alltid være sikker på at avfallet blir levert til godkjent deponi for behandling.

Vi utfører en rekke tjenester knyttet til slamsuging. Moderne, kraftig utstyr og dyktige medarbeidere gjør oss til en trygg samarbeidspartner for alle typer oppdrag.

De fleste bilene er utstyrt med høytrykkspumpe i tillegg til vakuumpumpe, slik at vi ved behov kan utføre spyling samtidig som slamsuging utføres.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor slamsuging.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Vi tømmer septiktanker etter lokale krav eller ved behov.

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Plikttømming av septiktank refererer til lovpålagte krav om regelmessig tømming av septiktanker for å opprettholde et trygt og hygienisk avløpssystem og for å forhindre forurensning.

Plikttømming av septiktanker er en viktig del av å eie et septikanlegg, og det er viktig å følge lokale lover og forskrifter, samarbeide med profesjonelle tømmefirma, og sørge for at septiktanken holdes i god stand. Dette bidrar til å forhindre forurensning og opprettholde et fungerende avløpssystem.

Krav:
Kravene for plikttømming av septiktanker varierer fra kommune til kommune. Lokale myndigheter fastsetter regler og forskrifter som angir hvor ofte septiktanker må tømmes og hvordan dette skal gjøres. Informasjon om forskriften i din kommune finner du på kommunens hjemmeside.

Frekvens:
Frekvensen for plikttømming av septiktanker avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på tanken, antall mennesker som bruker systemet, og lokale forskrifter. Typisk må septiktanker tømmes hvert 2. år og fritidsboliger hvert 4. år. Tette tanker og minirenseanlegg tømmes vanligvis én gang per år.

Brdr. Grønnerud AS utføre plikttøming i følgende kommuner:

 • Lillehammer kommune
 • Øyer kommune
 • Gausdal kommune
 • Stange kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Østre Toten kommune
 • Nordre Land kommune
 • Søndre Land kommune

I spredt bebyggelse uten tilknytning til kommunalt avløpsnett etableres det lokale avløpsløsninger, enten for enkelthus, eller der flere husstander er tilkoblet et fellesanlegg. De fleste av disse anleggene har behov for periodisk tømming av slam.

Vi tømmer både etter konvensjonell metode og ved bruk av mobil avvanning

Konvensjonell slamtømming
Konvensjonell slamtømming foregår ved at innholdet av slam i anlegget som skal tømmes suges over i tanken på en slamtømmebil (slamsuger) ved hjelp av vakuumpumping.

Tanken på en konvensjonell slamtømmebil rommer typisk 8-10 m3. Dersom det i tillegg benyttes slamhenger, vil vogntoget totalt romme 24-28m3.

Mobil avvanning
Ved mobil avvanning pumpes slam fra avløpsanlegget over på bil med påbygg for avvanning for å øke tørrstoffinnholdet i slammet. Avvanningen av råslammet medfører at det dannes en vannfase som betegnes som rejektvann. I avvanningsprosessen økes tørrstoffinnholdet fra i størrelsesorden 1-2% (totalt tørrstoffinnhold i råslam når hele slamavskilleren tømmes), til om lag 15-20% i ferdig avvannet slam.

Vanligvis tilsettes polymer til råslammet for å øke tørrstoffinnholdet ved avvanning.
Rejektvannet pumpes normalt tilbake til renseanlegget etter endt avvanning. Etter tilbakeføring av rejektvann vil tanken oppleves ¾ full.

Avvannet slam samles opp i et eget kammer på slamtømmebilen. Når slamtømmebilen er fylt opp, fraktes det avvannede slammet til sentralt mottak, vanligvis komposteringsanlegg eller biogassanlegg. For de fleste slamtømmeoppdrag av en viss størrelse, og spesielt med lange avstander til mottak for avvannet slam benyttes det også henger for å redusere kjøring.

Vi utfører tømming og spyling/vask av minirenseanlegg fra alle produsenter.
Tømming/rengjøring av minirenseanlegg utføres iht. produsentens beskrivelse.

Minirenseanlegg skal alltid tømmes etter konvensjonell metode.

Ved bestilling av tømming er det viktig at du som kunde opplyser om type og modell, slik at vi kan utføre tømming og rengjøring på en korrekt og hensiktsmessig måte. Har du tilgang til anleggets prosedyre bør dette opplyses om, og sendes over.

Vi har egnede kjøretøy og god kompetanse på frakt og håndtering av slam.

Transporten utføres på mest effektive og miljøvennlige måte og det etterstrebes bruk av vogntog ved store volum.

Dersom slammet må suges opp har vi kjøretøy som møter de fleste behov, -enten plasseringen er inntil tanken eller langt ifra.

Vi påtar oss transportoppdrag for privatpersoner, bedriftskunder og kommuner. Ved behov kan vi kjøre ruter etter oppsatte intervaller. Med en stor og moderne bilpark kan vi håndtere de aller fleste oppdrag uansett størrelse.

Tømming og rengjøring av pumpekummer er viktig for å opprettholde god og sikker drift av pumpeanlegg, slik at anlegget ikke stopper opp eller blokkeres.

Har du pumpeanlegg tilknyttet ditt avløp? Da er det noen ting du skal tenke på:

Begrens mengden fettholdig avløpsvann. Blir det for mye fett i pumpekummen vil dette kunne føre til driftsforstyrrelse og tilbakeslag.

 • Husk at det er kun toalettpapir som skal skylles ned i toalettet. Hygieneartikler, våtservietter og tørkepapir kan være med på å tette pumpen.
 • Husholdningspapir og resirkulert papir inneholder ofte limstoffer og kan omdannes til harde klumper i avløpet.

Tømming og rengjøring av pumpekum utføres vanligvis én gang per år. Etter besøket sendes det over en skriftlig rapport med eventuelle obeservasjoner/avvik.

Sandfang beskytter avløpsledningene som tilføres overvann fra veier og gater, tømming av sandfang bør derfor gjøres jevnlig for å unngå oversvømmelser og skade på rør.

Kummer og rister finnes overalt, – i gater, boligområder, på bensinstasjoner eller vaskehaller. Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet.

Hvorfor er det viktig å tømme sandfang?
Sandfang hindrer bidrar til å fjerne overflatevann. Manglende tømming kan føre til tette rør og tilbakeslag/oversvømmelse. Ved tett, eller mistanke om tett utløpsrør må rørene spyles i forbindelse med tømming.

Ved store vannføringer, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer

Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte bør et sandfang tømmes?
Tømming av sandfang bør skjer regelmessig, fortrinnsvis vår og høst. Noen kummer tømmes etter faste avtaler, andre ved behov. Uansett hyppighet, vil en suge- og spylebil gjør jobben raskt og effektivt.

Vi har lang erfaring med tømming av sandfang, og tilbyr faste avtaler eller tømmer ved behov.

Ta kontakt med oss i dag for å skreddersy en avtale som passer ditt behov!

En fettutskiller separerer fettet fra vannet før vannet renner ut i avløpet. Siden fett er lettere enn vann, flyter det til overflaten i fettutskilleren og samler seg der. Hvis fettutskilleren ikke tømmes og renses regelmessig, vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Bedriftene har selv et ansvar for å påse at installasjonen driftes forsvarlig og at nødvendig vedlikehold gjennomføres i henhold til lovpålagte intervaller. Lokal forskrift for din fetutskiller vil du vanligvis finne på kommunens hjemmeside. Normalt vil tømmeintervall på en fettutskiller være fra 2 til 4 ganger per år, men dette avhenger av lokal forskrift, kapasitet og belastning på fettutskiller.

Vi tilbyr rammeavtaler for alle bedrifter som har behov for å drifte en fettutskiller.
Vi kan administrere alle krav som tømming iht. fastsatt intervall, prøvetaking, analyse, rapportering og kontroll av tilstand. Vi sørger for at tanken driftes i samsvar med kommunale krav.

Vi kan også tilby spyling av rørene som går inn og ut av tanken og sørger for at alt avfall leveres til godkjent mottak.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak.

Utslippsvannet må kontrolleres og utslippskravene overholdes.

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere enn 50 mg olje/liter vann med mindre det er oppgitt annet i virksomhetens tillatelse eller i lokal forskrift.

For å sikre stabil drift av oljeutskiller skal virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å utføre tømming og kontroll av anlegget.

Hyppighet for tømming og rengjøring bestemmes av kommunen.

Hvem må ha oljeutskiller?

Alle virksomheten som har påslipp av oljeholdig avløpsvann er pliktet til å installere og drifte oljeutskiller. Eksempel på dette kan være:

 • Vaskehall eller vaskeplass for kjøretøy eller mekanisk utstyr
 • Industribedrifter som vasker oljeholdig utstyr
 • Bensinstasjoner
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler

Kontroll av funksjon

Oljelagets tykkelse i utskilleren kontrolleres visuelt, eller gjennom varslingssystemer, som en alarm som varsler når oljelagets tykkelse når et kritisk punkt.

Oljeutskilleren bør tømmes når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Utskillere som har lagring av oppsamlet olje i våtvolumet, bør tømmes før 25 % av volumet er fylt med olje, hvis ikke reduseres renseeffekten. Oljetankene til utskillere som har egne oljetanker må tømmes før de når 75 % fyllingsgrad.

Sandfang bør tømmes når ca. 50 % av volumet er fylt opp.

Håndtering av olje og slam

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller regnes som farlig avfall og skal leveres til et avfallsmottak med godkjenning for å håndtere farlig avfall. Det samme gjelder sand fra sandfang, enten det er internt sandfang eller sandfang som er plassert i forkant av oljeutskiller. Olje og slam skal ikke blandes med annet avfall.

Eierens ansvar:

Eiere eller ansvarlige for virksomheten som bruker oljeutskilleren, har ansvaret for å sørge for at tømming og vedlikehold utføres i henhold til gjeldende regelverk og tidsintervall.

Tømming av oljeutskilleren er avgjørende for å forhindre forurensning i avløpsnettet og beskytte miljøet. Det er viktig å følge lokale lover og forskrifter, samarbeide med profesjonelle tømmefirma, og sikre at oljeutskilleren holdes i god stand gjennom inspeksjoner og vedlikehold.

Vi tilbyr tømmeavtale for alle bedrifter som har behov for å drifte en oljeutskiller.

Vi kan også tilby tømming av sandfang, spyling av rørene som går inn og ut av tanken og sørger for at alt avfall deponeres til godkjente mottak. Vi foretar også nødvendig kontroll og innrapportering til kommunen.


Høytrykksspyling

HØYTRYKKSPYLING


Tette avløpsrør er en kjent problemstilling alle boliger, borettslag og sameier.
Fett, matrester, hår, hud, såpe og annet avfall fra avløp på kjøkken og bad samler seg i rørene og danner et belegg på innsiden av røret. Jo flere som er tilknyttet det samme rørsystemet, desto mer havner i avløpet. Belegget blir tykkere og tykkere, og før eller senere blir det fortetninger.

Høytrykksspyling og mekaniske rensing er en særdeles effektiv måte å åpne tette rør, eller som er i ferd med å tettes.

Vi tilbyr flere metoder innenfor høytrykksspyling og kan påta oss de fleste oppdrag. Vi har spylebiler i alle størrelser og spyledyser for store og små rørdimensjoner. Våre tjenester benyttes av både private, offentlige og profesjonelle kunder.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Har du merket av vannet i vasken ikke renner unna slik det pleier, eller at vannet i toalettet bygger seg opp når du trekker i snoren? Da kan det være på tide å få spylt avløpsrørene. Et annet tegn på at avløpsrørene er tette, eller har begynt å tette seg, er vond lukt fra sluk eller vannlåser.

Over tid er det vanlig at rørene fra toalett, dusj og kjøkkenvask tetter seg. Årsaken til dette er ofte smuss, hårrester, rust, matfett, såpe og kalkrester som har bygget seg opp i rørene over tid, og reduserer tverrsnittet og transportevnen til røret. For å få fjernet slike avleiringene må rørene høytrykks spyles. Det er anbefalt at det utføres en rørinspeksjon i forbindelse med spyling av rør, slik at vi kan

Hvordan vet jeg om røret er tett eller begynner å bli tett?

 • Vannet renner dårlig unna fra sluk, vask eller toalett
 • Klukking eller bobling i sluk eller toalett
 • Vann kommer opp i sluk når du trekker i toalettet eller heller vann i et annet avløp
 • For å unngå store kostnader og større materielle skader er det viktig å være tidlig ute om du merker noen av disse tegnene. Skulle du være så uheldig at rørene har tettet seg helt, er høytrykks spyling ofte eneste alternativ for å løse problemet.

Vår metode for å spyle tette rør

Rørene spyles som regel opp ved bruk av vann, spesialdyse og høytrykk. Hvor vi utfører spyling fra vil variere og kan være tilkomst til rør fra innvendig sluk/stakeluke, innvendig kum eller utvendig kum/stakepunkt.

Når spyleslangen trykksettes bruker spesialdysen vann til å ‘’krabbe’’ innover røret, samtidig som den rengjør røret. Spesialdysen spyler vannet bakover og løse sedimenter spyles ut av røret eller suges opp ved bruk av en slamsuger.

For å være helt sikker på at rørene er åpne etter en rørspyling anbefaler vi å få utført en rørinspeksjon med kamera som føres inn i røret. Inspeksjonen dokumenteres i en rapport med bilder, video og våre anmerkinger/anbefalinger.

Vedlikeholdsspyling av rør er en viktig del av å opprettholde et effektivt og pålitelig rørsystem i bygninger og infrastruktur.

Det er flere fordeler med regelmessig vedlikeholdsspyling av rør:

Forebygger tilstoppinger:
En av de viktigste fordelene med vedlikeholdsspyling er at det hjelper med å fjerne avleiringer, smuss, fett og andre materialer som kan føre til tilstoppinger i rørene. Dette reduserer risikoen for blokkeringer som kan føre til kostbare reparasjoner og uventede avbrudd i vannforsyningen.

Øker levetiden til rørene:
Regelmessig vedlikeholdsspyling kan forlenge levetiden til rørene ved å forhindre korrosjon og slitasje. Dette reduserer behovet for hyppige rørutskiftninger og sparer penger på lang sikt.

Optimaliserer systemets ytelse:
Rørspyling bidrar til å opprettholde rørenes opprinnelige kapasitet og effektivitet. Dette sikrer at vannstrømmen forblir jevn og uavbrutt, og at systemet fungerer optimalt.

Reduserer energiforbruket:

Når rør er tilstoppet eller delvis blokkert, krever pumper og andre utstyr mer energi for å opprettholde normal vannstrøm. Ved å fjerne hindringer i rørene, kan vedlikeholdsspyling bidra til å redusere energiforbruket og dermed senke driftskostnadene.

Forebygger vannskader:
Tilstoppede rør kan føre til lekkasjer og vannskader i bygninger. Ved å utføre regelmessig vedlikeholdsspyling, kan man redusere risikoen for slike uønskede hendelser.

Oppdager potensielle problemer:

Under vedlikeholdsspyling kan inspektører oppdage tegn på slitasje, skader eller andre problemer i rørsystemet. Dette gir muligheten til å utføre tidlige tiltak for å reparere eller erstatte deler av systemet før det blir et større problem.

Overholder forskrifter og standarder:
Mange myndigheter og bransjestandarder krever regelmessig vedlikehold av rørsystemer, spesielt i offentlige bygninger og infrastruktur. Ved å utføre vedlikeholdsspyling sikrer man at disse kravene oppfylles og man unngår bøter eller straffer.

Samlet sett bidrar vedlikeholdsspyling av rør til å opprettholde en pålitelig og effektiv vannforsyning og et velfungerende avløpssystem, samtidig som den reduserer kostnadene og risikoen for uventede problemer. Det er viktig å ha et regelmessig vedlikeholdsprogram for rør i både boliger og næringsbygg for å dra nytte av disse fordelene.

Kostnadsbesparende:
En fast avtale med oss om jevnlig vedlikehold av avløpsrørene vil være kostnadsbesparende. Arbeidet utføres til avtalt tid og pris. På denne måten minimeres risikoen for at rørene tetter seg og fører til kostbart tilbakeslag og potensiell stor vannskade på bygningsmasse og innbo.

Når gradestokken viser nok minusgrader hender det ofte at både vann og avløpsrør fryser i bakken og i boliger. Dette kan skje de de fleste, men heldigvis har vi metoder for å løse problemet på en skånsom og effektiv måte.

Felles for både vann- og avløpsrør er at det benyttes varmt vann og spesialdyse for å tine rørene.

I de tilfeller et vannrør skal tines benytter vi alltid rent og desinfisert utstyr for å utføre jobben. Når vi jobber med vann, er vårt hovedfokus å ikke overføre bakterier til drikkevannet. Vi har gode rutiner for oppdrag knyttet til vann- og avløp, og utstyret som benyttes til vannrør holdes alltid adskilt fra utsyr som benyttes til avløp.

Når et avløpsrør fryser er det et tegn på at det feil på røropplegget som gjør at vannet stopper og bygger seg opp i røret. I de tilfeller hvor vi tiner frosne avløpsrør bør det alltid utføres en rørinspeksjon i etterkant for å lokalisere feilen på avløpet slik at feilen kan utbedres.

Inntrenging av røtter i utvendige avløpsrør kan forekomme. Når røttene vokser inn i rørene begrenses rørenes transportevne ved at papir og sedimenter fester seg rundt rottrådene. Dette fører til at rørene tetter, og det vil være nødvendig med rotkutting for å åpne rørene.

Når vi rotkutter går vi inn med en spesialdyse, ofte med kjettinger. Spyledyse tilpasses rørets dimensjon og tilstand.

For å utføre rotkutting er det nødvendig med rørinspeksjon samtidig som røttene fjernes fra rørene. Ved å ha ‘’øyne’’ under bakken underveis kan spyleoperatøren ha løpende dialog med rørinspektøren for å sikre best mulig resultat, og være sikker på at alle rottrådene er fjernet fra rørene.

For å unngå at røttene vokser tilbake inn i rørene må trær og busker fjernes, evt. at rørene rørfornyes ved bruk av en heltrukket filtstrømpe.

Mekanisk rensing av avløpsrør, også kjent som tørr-rensing benyttes i de tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte vann til rensing.

Eksempler når mekanisk rensing benyttes er når avløpet er helt tett og bruk av vann vil føre til ytterligere tilbakeslag, når det er harde avleiringer i rørvegg som rust og betong eller før montering av strømpe (rørfornying).


Krantjenester

Krantjenester


Med vår moderne og allsidige utstyrspark skal vi kunne levere kvalitets krantjenester til hele østlandsregionen. Fra vår base på Gjøvik håndterer vil alle type oppdrag knyttet til transport, montering, heising og spesialtransport.

Våre kranbiler er i størrelsen 27tm til 95tm og har et meget allsidig bruksområde. I tillegg har vi kran-semi, planhengere og brønnhenger.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Våre kranbiler spenner fra 27tm og helt opp til 95tm, med en maksimal rekkevidde på 34 meter. Vi har utstyr til å utføre de alle fleste heiseopppdrag, og en stor og moderne utstyrspark. Vårt utstyr og dyktige kranoperatører håndterer de aller fleste oppgaver knyttet til løft.

Vi har kranbiler til montering av fasade og takplater, vindu, takstoler og betongelement. Eksempel på løfte oppdrag i forbindelse med montering vil være:

 • Montering av fasadeplater
 • Montering av takstoler, sperr og takplater
 • Montering av vindu
 • Montering av tre- og betong element

I tillegg bistår vi industrielle kunder med løft ved montering av maskiner, bygg og annet teknisk utstyr.

Våre kranbiler kan transportere det meste. En bred, moderne og allsidig utstyrspark gir oss god fleksibilitet når det kommer til de fleste transport oppdrag. Eksempel på transport oppdrag kan være:

 • Transport av container
 • Transport og heising av takstoler
 • Transport av materialer

Transport av kolli/stykkgods

Vi har utstyr til å håndtere de fleste typer spesialtransport.

 • Trafostasjoner
 • Større maskiner
 • Båt og campingvogn
 • Bred og høy last

I de tilfeller hvor transport av utstyr og materiell krever følgebil har vi egne kjøretøy og personell som håndterer dette. I tillegg ordner vi med nødvendige godkjenninger og dialog med myndigheter for å sikre god og effektiv transport.